Garfield na 29.05. 2017/2007/1997

Sto lat, Gogogosia! 🙂

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2007

29.05.2007

29.05.1997

29.05.1997